یکشنبه، 26 مهٔ 2024، 11:00 PM
سایت: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه )
درس: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه ) (آکادمی طاهری (بین الملل))
فهرست: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
آ

آزمونبانان

Trialians (T Group)


آستانه درک

Threshold of Perception


آستانه درک ذهنی

Threshold of mental perception


آستانه درک فراذهنی

Threshold of supra-mental perception


آستانه درک فیزیکی

Threshold of sensory perception


آشکارسازی حیات

Detection of Life


آلودگی امواج

Wave pollution


آلودگی تشعشعات شعوری

Contamination of T-Consciousness Meta-Emissions


آلودگی هدایتی

Conductivity pollution


آلودگی پلاریتی

Polarity pollution