چهارشنبه، 22 مهٔ 2024، 8:24 PM
سایت: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه )
درس: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه ) (آکادمی طاهری (بین الملل))
فهرست: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ا

استاد درون

Inner Mentor


استخراج اطلاعات

Information extraction


استدلال

Reasoning


استعداد ثانویه

Secondary talent


استعداد ریشه ای (نرم افزار)

Original talent


استقراء (از جزء به کل)

Induction

استنتاج (از کل به جزء)

Deduction


اسفار اربعه

Asfār-e Arbaeh (The Four Journeys)


اسفل سافلین

Asfal-a sāfelīn (the Nethermost point in Bi-Polar Cycle)


اسم اعظم

Esm-e Aᶜẓam(Greatest Name)