یکشنبه، 26 مهٔ 2024، 10:45 PM
سایت: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه )
درس: آکادمی طاهری ( عرفان كيهانی حلقه ) (آکادمی طاهری (بین الملل))
فهرست: واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی
ا

اتصال گیرنده

Linkee

اثبات شعور و هوشمندی

Demonstration of T-Consciousness and Intelligence


اثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence/effect


اجابت

Granting


اجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidance


اجزای کیهان

Components of the Cosmos


احاطه

Encompassment


احتکار آگاهی

Hoarding the Awareness


احدیت

Aadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)


اخترشناسی شعوری

T-Consciousness Astronomy