مدیریت کُلنگر

Whole-viewing (Holistic) management


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی