زمان حال حاضر واقعی

Actual current Time


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی