آرامش باطنی / درونی

Inner tranquillity


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی