آستانه درک ذهنی

Threshold of mental perception


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی