آستانه درک فیزیکی

Threshold of sensory perception


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی