آگاهی (مشاهدات و دریافتها)

Awareness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی