آگاهی از وجود خود

Self existence-awareness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی