آلودگی(به موجودات و تشعشعات منفی)

Contamination


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی