آلودگی هدایتی

Conductivity pollution


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی