اجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidance


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی