احدیت

Aadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی