اختلال و آشفتگی

Disturbance and perturbation


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی