ارتباط با پایاننامه [سوگندنامه]

Connection through Certificate [Affidavit]


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی