اپیدمی جهانی ذهنی- روانی (بیخودیگری)

Mento-psychical pandemic (Senselessness disorder= Bīxodism)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی