ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

General software connection of existence layout


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی