ارتعاش بنیادی

Fundamental vibration


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی