ارتقاء کیفی

Qualitative improvement


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی