ارتقاء وجودی

Existential elevation / improvement


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی