از خودبیخودی کالبدی

Bodily Self-Senselessness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی