استعداد ریشه ای (نرم افزار)

Original talent


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی