استقراء (از جزء به کل)

Induction

» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی