استنتاج (از کل به جزء)

Deduction


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی