اسفل سافلین

Asfal-a sāfelīn (the Nethermost point in Bi-Polar Cycle)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی