اصلاح نرم افزاری

Software modification


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی