اصل عدم قطعیت

Principle of Uncertainty


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی