اعراف

Arāf (the Supreme status following the Hell)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی