افراد دانا و سوپردانا

Learned & super learned individuals


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی