الا (با یک الاّیی ابلیس ایجاد تضاد می کند)

Ellā (Except, But)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی