الست بربکم - ألَستُ بِربِّکم؟

Am I Not Your Lord? (A-lastu bi-Rabbi-kum?)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی