امانت (: ودیعۀ الهی)

Deposit, Trust


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی