انا الحق

I Am the TRUTH (Ana al-Haqq)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی