انجام رسالت بندگی

Fulfilling the mission of Servitude


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی