ان شاء الله

Allāh willing (Enšāa-Allāh)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی