انفاق کننده

Donor / Donator (Enfāq Maker)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی