انگیزه پذیری (نرم افزار)

Motivatablity (Software)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی