ایثار و فداکاری

Devotion and self-sacrifice


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی