بازیافت زباله

Recycling trash / rubbish


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی