بلغمی (مزاج و تیپ)

Phlegmatic temperament


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی