بیرونی / خارجی (کنترل دشارژ)

External


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی