بیماری خودتوجیهی

Self-justification illness


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی