تجزیه و ترکیب

Decompose and Composition


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی