ترمزدستی عبادات

Handbreak of worshipping rituals


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی