تسلسل (مقابل تناسخ)

Concatenation (vs. Reincarnation)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی