تشتت ذهنی

Mental scattering (Tašattot)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی