تضاد بنیادی / بنیادین

Fundamental Opposition


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی