تفکر نرم افزاری

Software-based thinking


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی