تفویض اختیار

Entrusting the free will


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی